Sosyal Sıhhiye

Kinin Nedir? Yararları Nelerdir?

3 Aralık 2018
kinin

Kinin, enfeksiyon hastalıklarına karşı kullanılan ilk ilaçlardandır. Günümüzde de, sıtmanın dirençli türüne ve gece kramplarına karşı etkili bir ilaç olması nedeniyle, önemini korumaktadır.

Tarihi

Kininin ateşli hastalıklara iyi geldiği­ni İspanyollar, Güney Amerika yerlile­rinden öğrenmişlerdir. Ancak bu mad­denin gerçek etkisinin sıtma hastalığın­da görüldüğü hemen anlaşılmamıştır.

Kinin Avrupa’ya getirildiğinde çeşit­li adlarla anılmıştır. Sözgelimi Peru’dan Cizvitler tarafından getirildiği için ‘Ciz­vit kabuğu’ denilmiştir. Peru valisinin karısı Kontes Anna Chincon’un ateşli bir hastalığının tedavisinde kullanıldığı­na ilişkin söylentilerse ‘Kontes kabuğu’ olarak bir başka adla anılmasına yol aç­mıştır.

Günümüzde Kinin

Kinin,enfeksiyon hastalıklarına kar­şı başarıyla kullanılan ilk ilaçlardandır.

Kinin kalp ritmindeki bozukluklara da iyi gelir. Pratikte bu amaçla kinine yakın bir madde olan kinidin kullanı­lır. Bu maddenin kalp kası üstündeki et­kisi, kininden daha fazladır, ama ger­çekte bu iki maddenin kimyasal yapıla­rı birbirine benzer.

Kininin kalp kasının elektriksel etkin­liği üzerindeki etkisi, belki de normal kasların çeşitli rahatsızlıkları üzerinde­ki etkisiyle ilgilidir.Kinin “miyotoni” denilen bir kas hastalığı ile doğan kişi­lerin, özellikle yaşlan ilerledikçe artan gece kramplarının geçirilmesinde de et­kili olmaktadır.

Kuşkusuz yine de alınan dozlara çok dikkat edilmesi, doktor önerisine kesin­likle uyulması büyük önem taşır.

Tehlikeler

Bazı etkileri nedeniyle, kininin kulla­nımı sınırlıdır. Denetimsiz kullanımı so­nucu oluşan tehlikeli yan etkileri, günümüzde ilaca,eskisi kadar değer verilme­mesinin başlıca nedenidir.

Kininin yarattığı ana sorun ciddi ze­hirlenmeye (toksitite) yol açmasıdır. Ne yazık ki sıtma hastalığında kininin te­davi edici dozu ile zehirleyici dozu ara­sında büyük bir fark yoktur. Oysa tok- sik dozdaki kinin gözü etkileyerek kör­lüğe neden olabilir. Sağırlık, bilinç bulanıklığı ve koma, hatta ölümle sonuçlanabilir. Üstelik bazı kişiler, kinine da ha duyarlıdır. Bu nedenle kinin verilme den önce küçük bir dozla aşırı duyarlık yani alerji araştırması yapmak gerekir, Kinin, sıtmanın sorun olmadığı ülkelerde daha çok gece krampları için kullanılır. Bu durumda ise çok düşük dozlar kullanıldığından,tehlikesi yoktur.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz