Sosyal Sıhhiye

Aşırı Kalabalık ve İnsan Sağlığı

16 Nisan 2018
kalabalık

Aşırı kalabalık yerlerde yaşamak zorunda kalan insanlar, bundan çeşitli biçimlerde etkilenirler. Kalabalığın hem ruh hem beden sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Dünya nüfusunun her gün binlerce kişi arttığı günümüzde, aşırı kalabalığın yaratacağı sorunları tanımamız gerekir. Aşırı kalabalık suç oranında artış, vandalizm ve çeşitli şiddet olayları gibi top­lumsal sorunlara neden olabilmesinin yanı sıra, ciddi boyutta kişisel sorunlar da yaratabilmektedir. Ruhsal sorunlar, intihar girişimleri, özellikle çocuklarda sağlık sorunları, hastalıkların hızla ya­yılması ve ölüm oranında artış, kalaba­lığın etkileri arasındadır.

İstatistikler, kent merkezinde yaşayan­larda suçluluk oranının, başka yerlerden daha yüksek olduğunu ortaya koymak­tadır. Bu durumda en önemli etken aşı­rı kalabalıktır. Daha az kalabalık olan banliyölere gidildikçe oran azalmakta­dır.

Akıl hastalıkları hastanelerine başvu­ru sayısı da yaşam koşullarıyla yakın­dan ilintilidir.

Aşırı kalabalık, bir ev ya da odadaki insan sayısını belirtmek için kullanılan bir terim olduğu gibi, belirli bir bölge­deki insan sayısını belirtmek için de kul­lanılır. Çok daireli bir apartmanda ya­şayanlar ile bir odanın içinde pek çok kişiyle birlikte yaşayan insanlar, benzer sorunlarla karşı karşıyadırlar.

İç içe yaşamak

Deneyler, alışık olmadıkları derecede kalabalık ortamlara yerleştirilen hay­vanların normal olmayan biçimde dav­ranmaya başladıklarını ortaya koymuş­tur. Sanki içgüdüsel olarak, nüfus artı­şını engellemek için karşı cinsle değil, kendi cinsleriyle cinsel ilişkide bulun­dukları izlenmiştir. Öte yandan, kolay yiyecek bulabilecekleri yerlerin yakını­na yerleştikleri ve birbirlerine karşı ol­dukça saldırgan oldukları da gözlemlen­miştir.

İnsanlar da, aşırı kalabalık yerlerde yaşarken normalden farklı tepkiler gös­terirler. Fiziksel yakınlık bazı arkadaş­lıkların gelişmesine fırsat yaratsa da genellikle sonuç huzursuzluk, çatışma ve çekişme olmaktadır. Birbirlerinin çok yakınında yaşamak zorunda olan insan­ların, bir tür özel yaşam alanı sağlama amacıyla, çevrelerine ruhsal duvarlar ör­dükleri anlaşılmıştır. Bu nedenle, bir ya­takta birkaç çocuğun yattığı kalabalık aile çocuklarının ileriki yıllardaki insan ilişkileri , az çocuklu ailelerde- kinden daha soğuk olmaktadır.

Hastalık etkeni olarak kalabalık

Kimse aşırı kalabalık ortamda yaşa­mayı istemeyeceğinden, bu durum genel­likle yoksullukla ilgilidir. Bu da berabe­rinde birçok sorun getirir. Sıcak su kıt­lığı buna örnek gösterilebilir. Ayrıca mutfaklar yetersiz, tuvalet de evin dışın­da olabilir. Yalnızca bunlar bile yaşam standartının düşük olduğunun gösterge­sidir, ama fiziksel olarak iç içe yaşamak da hastalıkların çok çabuk yayılmasına neden olur.

Bu koşullardan en çok çocuklar etki­lenir. Zamansız yakalandıkları hastalık­lar sakatlıklara, hattâ ölümlere yol aça­bilir.

Bazı hastalıklar yalnız aşırı kalabalık ortamlarda görülür. Bu bazen iç içe ya­şamanın, bazen de yoksulluğun sonucu­dur. Bu hastalıkların arasında şunlar sa­yılabilir:

Verem: Veremin yayılmasındaki en önemli etkenlerden biri aşırı kalabalık­tır. Bu hastalık balgam ve öksürük yo­luyla bulaşır. Hastayı tecrit etme olanağı yoksa, çevredekilerin de hastalanması kaçınılmazdır.

Sindirim hastalıkları: Bunlar genellik­le besinlerin temiz koşullarda hazırlan­maması ve tuvalet koşullarının kötülü­ğü yüzünden ortaya çıkar.

Zatürree: Akciğerlerin iltihaplanma­sı, hem çocuklar hem de büyükler için öldürücü olabilir.

Ortakulak iltihabı: Enfeksiyonun or­takulağa yerleşmesidir. Aşırı kalabalık ortamlarda sık rastlanılır.

Menenjit: Beyni ve omuriliği çevrele­yen zarların iltihaplanmasıdır. Menen­jit mikrobu genellikle nemli, soğuk ve aşın kalabalık yerlerde yaşayanlara yer­leşir.

Bulaşıcı deri hastalıkları, sindirim bo­zuklukları ve kansızlık da aşırı kalaba­lık nedeniyle görülen öteki hastalıklar­dır.

Aşırı kalabalık, yangın gibi kazaların ortaya çıkma tehlikesini de artırır.

Şiddet ve suç oranında artma

Vandalizm, soygun, ırza geçme, şid­det gibi suçların kent merkezlerinde ve aşırı kalabalık bölgelerde daha çok or­taya çıkması olağandır.

Bu türden suçların artmasına yol açan etkenler arasında işsizlik, ırk ayrımı ve yoksulluk da sayılabilir. Aşırı kalabalı­ğın sonuçlarının ortaya çıkarılması için ABD’de bir çalışma yapılmıştır.

Çalışma 300 aileyi kapsayan iki grup üzerinde yürütülmüş ve ailelerin birçok ortak yönü olmasına özen gösterilmiş­tir. Ailelerin yaş ortalamaları ve üye sayıları birbirine yakın olduğu gibi, gelir düzeyleri de oldukça düşüktü. Bu gruplardan birini aşırı kalabalık ortamlarda yaşayan aileler, öbürünü ise özel konutlarda yaşayanlar oluşturmaktaydı.

İki grup arasındaki en çarpıcı fark, sağlık alanında ortaya çıkmıştı. Özel konutlarda yaşayan aileler ötekilere oranla daha sağlıklı bulunmuştu. Başka ilginç farklılıklar da ortaya çıkmıştı: Özel konutlarda yaşayanlar arasındaki komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinin daha uzun süreli olduğu gözlenmişti. Bu da öteki grupta eksik olan bir tür topluluk bilincinin, insanlararası iyi ilişkilerin ge­lişmesine neden olmuştu. Bu gruptaki kavga ve geçimsizlik oranının da ötekilere oranla daha az olduğu saptanmıştı.

Ayrıca çocukların okulda daha başarılı oldukları ve hayata atıldıklarında ailelerinden daha başarılı ve zengin olma isteği gösterdikleri de gözlenmişti.

Apartman yaşamı

Dairenizde ailenize yetecek kadar yer olsa bile üstünüzdeki, altınızdaki ve ya­nınızdaki komşular yüzünden baskı al­tında yaşama durumunda sayılabilirsi­niz. Komşularla bu derece iç içe yaşa­mak, gürültü, yemek kokusu gibi etken­ler yüzünden gerginlik yaratabilir. Bu­nun yanı sıra, sürekli olarak komşuları rahatsız etmeme kaygısı taşıma da aynı ölçüde gerginlik nedenidir. Apartman yaşamından kaynaklanan hastalıkların çoğu bu tür gerginliklerden doğar. Bun­ların arasında nevroz, yüksek tansiyon ve toplum dışı davranışlar sayılabilir.

Apartmanda yaşamaktan en çok ço­cuklar etkilenirler. Hem doğrudan ken­di deneyimlerini, hem de annelerinin gerginliğini yaşarlar.

Durumun zararını en çok görenler, üç-altı yaş arasındaki çocuklardır. Bu yaşlarda çocuk koşup oynamak ve enerji harcamak ister. Oysa apartmanda bu­nu yapamaz. Evde kapalı kalmak iki önemli sorun yaratır. Hem hareketleri kısıtlanır, hem de komşular yüzünden bağırmaları engellenir.

Günümüzde kalabalığın fiziksel sağ­lık üzerindeki olumsuz etkileri toplum sağlığı standartlarının yükseltilmesiyle büyük ölçüde giderilebilir. Ancak, ruh­sal yönden etkilerini önlemek pek olası görünmemektedir. Nüfusun hızla art­ması gelecek konusunda pek iyimser ol­mamamıza yol açan etkenlere bir yeni­sini eklemektedir.

Kaynak Kitap: Doktorumuz Ansiklopedisi

Benzer yazılar

yorum yok

Yorum yaz